Visual Universitätsmedizin Mainz

Staff Unit for Digital Transformation

Director

Müller
Stephan Müller

06131 39-29211

Organizational development

Dr. Köhler
Anke Köhler, Dr.

06131 39-23142

PhD Riempp
Eva Riempp, PhD

06131 39-22268

Teaching & testing systems

PhD Grim
Stephanie Grim, PhD

06131 39-24874

Kirchgässner
Elisa Kirchgässner

06131 39-20618

IT-Infrastructure

Cronauer
Steffen Cronauer

06131 39-29356

IT

Lang
Carl Lang

06131 39-29527

Soropogui
Siba Marcel Soropogui

06131 39-21746

Digital Transformation Advisor

Kristina Schneider

☎ 06131 39-24162
kristina.schneider@uni-mainz.de